Abonnementsvoorwaarden

Inleiding

Deze ‘Algemene Abonnementsvoorwaarden’ zijn van toepassing op abonnementen die toegang verlenen tot (i) de gedrukte en/of digitale publicatie van de krant, al dan niet via een gecombineerd of gezamenlijk aanbod (hierna ‘Abonnement Krant’); (ii) de ‘plus’-artikels aangeduid met (+) op de krantenwebsites en/of (mobiele) krantenapplicaties (hierna ‘Abonnement Nieuwssite’); aangeboden of uitgebaat door (de respectievelijke krantentitels van) Equ.Media Comm. V. conform de formules zoals verder gespecifieerd onder Aanbod.

Equ.Media BV – maatschappelijke zetel Langendamdreef 22, 9880 Aalter; admin@equmedia.be – (hierna ‘Equ.Media’).

Voor specifieke abonnementenacties worden deze Algemene Abonnementsvoorwaarden aangevuld en/of kan worden afgeweken van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden door de betreffende actievoorwaarden.

Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden doen geen afbreuk aan en moeten samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van toepassing binnen Equ.Media:

• Privacybeleid
• Verkoopvoorwaarden
• Gebruiksvoorwaarden

1. Aanbod
2. Bestelling
3. Betaling
4. Levering
5. Herroepingsrecht
6. Informatie gegevensbescherming
7. Duurtijd
8. Tot slot

1. Aanbod

Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn zowel van toepassing op het Abonnement Krant (aangeboden onder de formules ‘Super’, ‘Slim’ of ‘Digitaal’) als het Abonnement Nieuwssite (aangeboden onder de formule ‘Snel’) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Het aanbod van Equ.Media is enkel van toepassing bij tijdige bestelling via uw persoonlijk voordeelformulier van Equ.Media, of via uw persoonlijk inschrijfformulier van Equ.Media of via de door Equ.Media beschikbaar gestelde kanalen.

Het aanbod van Equ.Media is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en het is niet cumuleerbaar met abonnementenacties.

De prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW (indien toepasselijk).
Indien het BTW-stelsel en/of het BTW-tarief wijzigt, wordt de hogere BTW bijkomend door Equ.Media aangerekend.

Het aangeboden tarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode.

Bij een eventuele verlenging van het abonnement na een promotieperiode of na een initiële abonnementsperiode met vaste duurtijd, betaalt u het dan geldende reguliere tarief.

De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Alle aanbiedingen zijn beperkt in de tijd en beperkt in aantal.

We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien een onopzettelijke of zelfs een grove fout staat in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, dan heeft u de keuze tussen afzien van de bestelling, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden.

Equ.Media behoudt zich het recht voor om de prijzen, de media en de verschijningsfrequentie van de media op elk ogenblik te wijzigen. De aanduiding van katernen, bijlagen of het aantal pagina’s is steeds onder voorbehoud van wijziging.
Equ.Media is niet aansprakelijk wanneer een van de producten of diensten (krant, magazine, website, …) uit haar aanbod wijzigingen ondergaat of wordt stopgezet.

2. Bestelling

U bestelt bij Equ.Media.

Om te bestellen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, moet de bestelling gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

U kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze Algemene Abonnementsvoorwaarden aanvaardt.

Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en het abonnement kan niet worden overgedragen.

Bedrijven of organisaties bestellen in naam van het bedrijf of organisatie, met vermelding van een contactpersoon.

De bestelling gebeurt tegen de prijzen die vermeld staan bij het betreffende abonnement.

Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, de voorwaarden en van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.

Na bevestiging van uw bestelling wordt nagegaan of u voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden van het aanbod.

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van het aanbod, dan wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

Indien reeds werd betaald, worden de leveringen aan de dan geldende reguliere prijzen aangerekend.

Indien u voldoet aan de voorwaarden, wordt de betaling gecontroleerd.

Indien Equ.Media de betaling niet ontvangen heeft, wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

3. Betaling

Abonnementen worden betaald via domiciliëring, kredietkaart, overschrijving of online betaling.

Bij betaling via domiciliëring of kredietkaart wordt maandelijks het abonnement automatisch aangerekend.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Equ.Media dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn.
Equ.Media is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

4. Levering gedrukte publicatie Abonnement Magazine

Voor wat betreft de gedrukte publicatie van het Abonnement Magazine kiezen wij voor u, afhankelijk van de regio en de omstandigheden, steeds het meest geschikte distributiemiddel.

We doen ons uiterste best om de media binnen de aangeduide levertermijn te leveren.

De levering gebeurt op het adres dat u bij de bestelling opgeeft als leveringsadres. Een adreswijziging of een tijdelijke onderbreking kan enkel meegedeeld worden via de klantendienst.

Voor levering buiten België moet u ons vooraf contacteren en worden extra kosten aangerekend indien levering in het buitenland mogelijk is.

5. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 10 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Equ.Media Comm. V, Langendamdreef 22, 9880 Aalter, e-mail: admin@equmedia.be via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Eventuele kosten van online betalingen kunnen in mindering gebracht worden.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de reeds ontvangen goederen onverwijld doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan Equ.Media terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

6. Informatie gegevensbescherming

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Equ.Media (verwerkingsverantwoordelijke) voor klantenbeheer op grond van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren. In ons Privacybeleid vind je meer informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

7. Duurtijd

Naargelang de aanbieding wordt het abonnement aangegaan

ofwel (i) voor een vaste duurtijd van de gekozen abonnementsperiode tijdens dewelke het abonnement niet opzegbaar is. Zonder opzegging minimaal 14 kalenderdagen voor het einde van de vaste duurtijd wordt uw abonnement verlengd voor een onbepaalde duurtijd;

ofwel (ii) voor een onbepaalde duurtijd met opeenvolgende abonnementsperiodes van telkens een maand tijdens dewelke het abonnement op elk moment kan opgezegd worden.

Opzegging gebeurt door contact op te nemen met de klantendienst zoals aangegeven in het colofon van het magazine en mits een opzegtermijn te respecteren van minstens 14 kalenderdagen voor de start van de volgende abonnementsperiode.

8. Tot slot

Door de bestelling verklaart u deze Algemene Abonnementsvoorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden.
Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden kunnen worden aangepast door Equ.Media.

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT: Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.
Informatie over ODR (onlinebeslechtiging consumentengeschillen): http://ec.europa.eu/odr

Voor bepaalde acties gelden bovenop deze Algemene Voorwaarden ook nog Specifieke Actievoorwaarden.